Inteligencje wielorakie

 Każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione, lecz na wiele różnych sposobów. Ma ono charakterystyczny dla siebie temperament oraz styl uczenia się i pracy. Posiada wiele różnych rodzajów inteligencji, a wśród nich jedną lub kilka dominujących. Znając je możemy odpowiednio pracować z dzieckiem rozszerzając obszar, który jest jego mocną stroną, a także stymulować obszary innych rodzajów inteligencji.

Według H. Gardnera wyróżniamy następujące inteligencje:

1.inteligencja językowa rozumiana jako zdolność pojmowania i wyrażania rzeczywistości poprzez słowo, rytm. Osoby, u których dominuje ten typ inteligencji lubią czytać, wypowiadają się kwieciście, uprawiają twórczość literacką, przyswajają wiedzę poprzez słowo pisane i mówione.

2.Inteligencja muzyczna dominująca u osób przyswajających wiedzę poprzez rytm, dźwięk, muzykę. Osobom tym stale towarzyszy muzyka, często tworzą ją na różnych poziomach zabarwiając emocjonalnie. U dzieci dominacja tych zdolności może przejawiać się w uporczywym wystukiwaniu rytmów, nuceniu, nasłuchiwaniu odgłosów otoczenia. Mają też skłonność do zapamiętywania dźwięków towarzyszących przeżyciom.

3.Inteligencja ruchowa rozumiana jako zdolność doświadczania rzeczywistości poprzez ruch. Osoby, u który dominuje, sprawiają wrażenie nad ruchliwych, uczą się poprzez ruch i dotyk, przejawiają zdolności manualne i chęć do przebywania w terenie.

4. Inteligencja matematyczno – logiczna rozumiana jako zdolność do postrzegania świata w sposób logiczny, uporządkowany. Osoby, u których dominuje, przejawiają uzdolnienia matematyczne, nabywając nowe wiadomości porządkują je, klasyfikują i dociekliwie uzupełniają. Dzieci lubią rozwiązywać rebusy i łamigłówki, grać w gry logiczne, a nawet konstruować je samemu.

5. Inteligencja wizualno – przestrzenna to skłonność do myślenia obrazowego, dobra orientacja w przestrzeni, połączona ze zdolnościami konstrukcyjnymi. Dzieci, u których dominują te zdolności, zapamiętują układ przedmiotów w konkretnej sytuacji poznawczej, bez trudu odczytują wykresy, symbole, tabele. Cechuje je rozwinięta wyobraźnia. Lubią bawić się klockami, modelować i konstruować.

6. Inteligencja przyrodnicza rozumiana jest jako szczególna wrażliwość na przyrodę, ciekawość praw natury i pozytywny stosunek emocjonalny do niej. Dzieci , u których dominuje ten typ zdolności lubią obcować z przyrodą, mają bogatą wiedzę na jej temat i rozumieją procesy zachodzące w świecie natury.

7.Inteligencja intrapersonalna ,czyli sposób postrzegania samego siebie, analizowania swoich uczuć i świadomość swego wpływu na otoczenie. Wyraża się poprzez poczucie własnej wartości, asertywność. Dzieci, u których przeważa ten typ inteligencji mogą sprawiać wrażenie zamkniętych w sobie, jednak cechuje je silne poczucie własnej wartości i dobrze się czują pracując indywidualnie lub z jednym kolegą.

8.Inteligencja interpersonalna to zdolność do współżycia w grupie. Osoby , u których dominuje, wykazują zdolności przywódcze lub dobrze współpracują w grupie, posiadają umiejętność negocjacji i łatwo nawiązują przyjaźnie.

 W związku z powyższym będziemy pracować na pakiecie edukacyjnym wydawnictwa MAC Odkrywam siebie. Jest to pakiet utworzony zgodnie z koncepcją inteligencji wielorakich Howarda Gardnera (każde dziecko ma możliwość osiągnięcia sukcesu, ale nie musi go osiągnąć w ten sam sposób, bo dysponuje różnym układem inteligencji – prawdziwa indywidualizacja procesu nauczania, nie tylko w teorii). Karty pracy są ukierunkowane na wszechstronny rozwój dziecka, pogłębianie ich umiejętności i kształtowanie sprawności przyswajania wiedzy poprzez aktywne działanie.