Możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko

W Fantazji priorytetem jest odkrywanie i rozwijanie talentów każdego dziecka. Pielęgnowanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań malucha wymaga wielokierunkowości naszych działań. Oto niektóre z nich:  język hiszpański, rytmika, taniec, gimnastyka ogólnorozwojowa, gimnastyka korekcyjna, nauka gry na instrumentach, Koło Szalonych Naukowców, koło kulinarne „Palce lizać”.
dziecko nauka
  • „Pomóż mi zrobić to samemu”.

W naszym przedszkolu dostrzegamy ogromne możliwości dziecka i jego inteligencję. Wszystkie działania podejmujemy w kierunku rozwijania zdolności oraz poszerzania wiedzy dziecka, przy czym granice zakresu posiadania wiadomości wyznacza samo dziecko. Uczy się tego, czego chce i ile chce.

  • Wdrażamy i rozwijamy zagadnienia samorządności dziecięcej.

Samorządność dziecięca, to wdrażanie do kreatywnego sposobu bycia poprzez znajomość zasad współdziałania, samorealizacji, wykorzystania pomysłowości dzieci, wysłuchania ich zdania, opinii i potrzeb.

  • §  Dzieci w naszym przedszkolu dokonują także samokontroli i samooceny swego zachowania, wywołuje to u dziecka zainteresowanie własnym postępowaniem, pobudza do refleksji nad swoimi czynami, uczy samokrytycyzmu i tolerancji wobec drugiego człowieka. Dzięki temu dziecko uczy się sprawiedliwości, wnikliwości, obiektywizmu, umiejętności zbiorowej dyskusji, poznaje różne sposoby prowadzenia negocjacji, podejmowania decyzji.
  • Rola nauczyciela polega na organizowaniu i koordynowaniu pracy uczniów, aktywizowaniu ich do działań twórczych, a nie na podaniu gotowych rozwiązań. Jednakże, gdy dziecko poprosi o pomoc jesteśmy zawsze przygotowani do udzielenia jej.

Wskazujemy dziecku jak korzystać z materiału dydaktycznego, wprowadzać i respektować zasady swobody wyboru, rodzaju, czasu, miejsca i formy pracy, zasady stopniowania i izolowania trudności, porządku, własnego działania i powtarzania oraz samokontroli.