INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy wszelkich trosk, aby chronić Państwa dane osobowe oraz przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie przepisu ustawowego.

Administratorem Pani/Pana danych jest „Fantazja” Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Augustowie, ul. Młodości 40, 16-300 Augustów.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W innych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora Danych przedmiotowej zgody.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, jednakże nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować nie zawarciem umowy.
Odbiorcami Pani/Pana Danych mogą być:
• upoważnieni pracownicy Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Fantazja”,
• podmioty współpracujące z Niepublicznym Przedszkolem i Żłobkiem „Fantazja” na podstawie zawartych umów powierzenia danych, w celu realizacji umowy o współpracy,
• organy państwowe, którym udostępniane danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
Podane dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres na jaki została zawarta umowa, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.